�������� ��������� � ����������������� �������...

������ PHP: 5.3.3

���������� mbstring: OK
���������� mcrypt: OK
������� mcrypt_cbc: OK
������� mb_detect_encoding: OK

�������� ������� ���� test.log... OK
�������� �������� ������ � ����...OK
�������� ����������� test.log -> test.out...OK

�������� ������ �������, ������ ���������� � ������������� ��������� !